நிறைய பேசுவோம்

Friday, February 18, 2011

தூக்கி எறிந்தாய்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
நீ ...
தூக்கி எறிந்தாய் 
என் இதயத்தை 
ஆனால் ..
உடையவில்லை 
காரணம் ..
உள்ளே 
உன் நினைவுகள் 

2 comments: