நிறைய பேசுவோம்

Saturday, March 19, 2011

சிறுகதை : சுயநலம் .. பிரபாஷ்கரன்


"என்னங்க ஐம்பது பவுன் நகை போடுறேன் கையில் ஒரு லட்சம் தரேன்னு சொல்றாங்க .. நீங்க என்னடான்னா இந்த சம்பந்தம் வேண்டாம்னு சொல்றீங்க .."
கணவனிடம் புலம்பினால் ஜானகி ..

"இல்ல ஜானகி .நாம் அந்த சம்பந்தத்தையே முடிச்சிடலாம் " சொன்னார் ராமன்

"என்னங்க 20 பவுன் போடறதா சொன்ன அந்த இடமா வசதி ரொம்ப கம்மிங்க சொன்னாள் " ஜானகி  

"அவங்க 20 பவுன்தான் போடறாங்க ஆனால் பொண்ணு நல்ல படிச்சிருக்கு இன்னிக்கி சாப்ட்வேர்ல் வேலை பார்க்குது நாளைக்கு லட்ச கணக்கில் சம்பாதிக்கும் இந்த 50 பவுன் எல்லாம் கல்யாணத்தோடு போயிடும் ஆனால்    வாழ்க்கை முழுவதும் சம்பாதித்து போடுவாள் அந்த பெண் .."

சொல்லிக்கொண்டே போகும் கணவனை ஆச்சர்யத்துடன் பார்த்தாள் ஜானகி 


லொள்ளு அவார்ட்ஸ் - 2010

இது என்னோட e மெயில் id க்கு வந்தது அனுப்பியவருக்கும் உருவாக்கியவருக்கும் நன்றி நீங்களும் ரசியுங்கள்

லொள்ளு அவார்ட்ஸ் - 2010
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
  

கவிதை : ஆண்கள் -- பிரபாஷ்கரன்

இந்த கவிதையை எழுதி விட்டு என் நண்பர்களிடம் காண்பித்தேன்  பலரும் மெளனமாக புன்னகை புரிந்தனர். சிலர் உண்மை என்றனர் நீங்க எப்படி தெரியவில்லை விதிவிலக்கு எப்போதும் உண்டு அவர்கள் மன்னிக்கவும் . உங்கள் கருத்தையும் பதிவு செய்யுங்கள் 

கனவில் 
காதலியையும் 
நிஜத்தில் ..
மனைவியையும் ..
இதயத்தில் 
சுமக்கும் ..
அப்பாவி ஜீவன்கள் ..

கவிதை .. பாசம் -- பிரபாஷ்கரன்


பிள்ளையின் ..
வருகைக்காக ..
காத்திருந்தாள்
கம்ப்யுட்டர்  முன் 
அம்மா ...

Friday, March 18, 2011

சிறுகதை : யதார்த்தம் -- பிரபாஷ்கரன்

எனது ப்ளாக்யை படித்து வரும் அனைவருக்கும் வணக்கம் . இந்த சிறுகதை நான் பள்ளியில் பத்தாம் வகுப்பு படிக்கும் போது எழுதியது அப்போது இதை மூன்று பக்கங்களுக்கு எழுதியிருந்தேன் பல பத்திரிக்கைகளுக்கும் அப்போது அனுப்பி யாரும் போடவில்லை தற்போது அதை சில வரிகளில் சுருக்கி எழுதி நீங்கள் படிப்பீர்கள் என்ற நம்பிக்கையில் வெளியிட்டுளேன் நான் எழுதிய முதல் சிறுகதையை  பலவருடங்கள் ஆனாலும் வெளியிட்டதில் எனக்கு மகிழ்ச்சி .

வானம் லேசாக வெளுத்திருந்தபோது 'குடை ரிப்பேர் ..குடை ரிப்பேர் .' கத் தியவனை கூப்பிட்ட மரகதம் கிழிந்திருந்த குடையை தைக்க கொடுத்தாள்.. வாங்கி பேரம் பேசி அவனும் தைத்து கொடுக்கும் வேளையில் மழை தூறல் விழ ஆரம்பித்தது . தூறல் மேலும் வலுக்க காசை வாங்கி கொண்ட அவன் .
பழைய குடைகளை மடித்து சுற்றி வைத்திருந்த பிளாஸ்டிக் கவரை எடுத்து தலையில் மாட்டிக்கொண்டு 'குடை ரிப்பேர் ..குடை ரிப்பேர் .' கத்தியபடி வேகமாக நடையை விரைவாக்கினான் .

கவிதை : நானும் .. தவமிருக்கிறேன் . -பிரபாஷ்கரன்


காதல் ...
தெய்வீகமானதுதான் ..
உண்மை ..
அதனால்தான் ..
உன் ..
பார்வை தரிசனத்திற்காக ..
நானும் ..
தவமிருக்கிறேன் ..கவிதை தோற்று விட்டது என் காதல் ..-பிரபாஷ்கரன்தோற்று விட்டது ..
என் காதல் ..
ஆனால்..
ஜெயித்து விட்டது ..
அவளின் ..
நினைவுகள் 


Thursday, March 17, 2011

கவிதை :திருடிகள் .. - பிரபாஷ்கரன்


பெண்கள் ...
சத்தமில்லாமல் ..
பார்வையால் ..
எங்கள் இதயத்தை 
திருடும் திருடிகள் ..

Wednesday, March 16, 2011

கவிதை எவரெஸ்ட் - பிரபாஷ்கரன்


எவரெஸ்ட் ..
கூட ..
தொட்டு விடும் ..
உயரம்தான் ..
ஆனால் ..
என்னவளின் ..
இதயம் .. மட்டும் ..

Tuesday, March 15, 2011

கவிதை : மும்தாஜ்களுக்காக ..-பிரபாஷ்கரன்


இன்றைய ...
மும்தாஜ்களுக்காக ..
நாங்களும் ..
கட்டுகிறோம் 
தாஜ்மஹால் ..
எங்கள் முகத்தில்தான் ...


கவிதை : அழகிய முகம் - பிரபாஷ்கரன்

இந்த கவிதை நான் கல்லூரியில்  படிக்கும் போது ஒரு பெண்ணை பற்றி எழுதியது இதை படித்து அந்த பெண் வெட்கப்பட்ட அழகே தனிதான் ...


பஸ்ஸில் ..
வியர்வை நெரிசலிலும்
வியப்புடன்..
திரும்பி பார்த்தேன் 
அவளை ..
வியப்பிற்கு 
காரணம் ..
அவளது ..
அழகிய முகமா 
உண்மையை 
சொன்னால் ..
அவள் ..
மேலுதட்டில் ..
சின்ன பூனை 
மீசையாம் ..

Monday, March 14, 2011

சிறுகதை : என் கண்மணி அன்போடு - பிரபாஷ்கரன்


install Bamini Font and read
 vd; fz;kzp md;NghL

-- gpugh\;.fud;
"ftpjh" vd;W gpAd; miof;f jd;id  rhp nra;J nfhz;L fiye;jpUe;j Glitia rPh; nra;J nfhz;L cs;Ns nrd;whs; ftpjh.
" g;sP]; ]pl;lTd; " nrhd;d mtid epkpe;J ghh;j;jhs; rw;Nw mjph;e;J Nghdhs; " gputpd; ,q;f
" ftpjh . ,e;j ngaiu vj;jid Kiw cr;rhpj;jpUg;Ngd; xU ehspy; epidj;J nfhz;lhd;.
,UtUf;FNk fle;j fhyk; epidTf;F tu
" ftp xU ftpij nrhy;yl;Lkh.. vd;W mts; Njhspy; rha;e;J nfhz;Nl Nfl;lhs;..
" k; nrhy;Ykh.. "
" ftpij vOj
thh;j;ijfis
Njb Njb
filrpapy;
ftpijahf
vd; ftp
" gpuk;khjk;gh.. rhpk;kh rhg;lh;y xU g;uh[f;l; gj;jp nrhd;dpNa vd;dhr;R…" Ngr;ir khw;wpdhs;..
" Nfl;lTld; Kfj;ij Jhf;fp itj;J nfhz;lhd;.
" vd;dkh Nfhgkh gputpd; eP ftpij vOJNwq;fpwJ vd;f;F  re;Njh\khd tp\ak;kh Vd;dh ,J vyyhuhyAk; KbahJ
gl; tho;f;ifd;D xd;W ,Uf;Nf gputpd; eP gbf;fDk; nghpa fk;g;Al;lh; vQ;rpdpah; MfDk; mjhd; vdf;F cz;ikahd re;Njh\k;.. " ehd; gbf;ifiy mg;gbjhNd " nfhQ;rk; Mj;jpug;gl;lhd; gputpd; "
" XNf $y;lTd; gputpd; ,g;g ehd; vd;d nrhy;ypl;Nld; Vd; Nfhgg;gLNw fkhd;ah nghWik Xnf th I];fPhpk; rhg;gplyhk; mtNs thq;fp te;jhs;.
" vdf;F Ntz;lhk; ftp.. "
" Vd; "
" vdf;F Kl; ,y;y…"
" XNf ehDk; rhg;gpliy.. "
" Vd; "
" cdf;F %l; tuDk; mjhd;… "
" rphpj;J tpl;lhd; thq;fp rhg;gpl;lhd;.
" ehisf;F ekf;F vf;]hk; hpry;l; ,y;y g;utpd; ehisf;F ehd; cdf;F ];tPl; jUNtd; ehd; gh]; gz;zpdhy; " eP gh]; nrQ;rh vdf;F fpuhz;l; l;hPl; juDk; xNf ]PA fpsk;gpdh; ,UtUk;
" kWehs;
gputpd; ifapy; ];tPl;il nfhLj;jhs; ftpjh.
" fq;fpuh[;Ny\d; ftp…"
" Njq;f;A g;utpd; cd;Ndhl l;hpl;… "
" gjpy; $whky; ifapypUe;j Ngg;giuNa ghh;j;J nfhz;bUe;jhd;… "
mij thq;fp ghh;j;jhs;
fy;Yhp vd;W jiyg;gpl;L.
Ntiyapy;yh
jpz;lhl;lj;Jf;F
czthd glljhhp
gl;rzq;fis
jahh; nra;Ak;
rkayiwfs;..
vOjpapUe;jhd;.
"gputpd; vj;jid NghapLr;R Nfl;lhs;.
"xd;D jhd; " gjpy; nrhd;dhd;.
" N]h cdf;F tho;f;if ntWj;JLr;R mg;gbj;jhNd gputpd; tho;f;ifia ehkjhd; vjph; nfhs;sDk; eP jpwik ,Ue;Jk; Nt];l; gz;Nw ,e;j ftpij ,g;g Ntz;Lkhdhy; cd; kdRf;F MWjy; juyhk;. eP gbf;fDk; gputpd; fkhd; A Nfd; L ,l; " nrhd;dhs;.
Mts; Ngrpaij fhjpy; thq;fhky; nrd;W nfhz;NlapUe;jhd;.

    mLj;J te;j ehl;fspy; ftpjh mtid ghh;f;ftpy;iy
mtid jtph;j;Nj te;jhs;.
md;W " gputpd; cd;fpl;l NgrDk; "vd;whs;.
flw;fiuapy; ,UtUk; xUth; Kfj;ij xUth; ghh;j;Jf;nfhz;bUf;f nky;y Ngrpdhs; ftpjh
" gputpd; vq;f tPly vdf;F khg;gps;is ghh;j;jpUf;fhq;f
khg;gps;is lhf;luh ,Uf;fhh;.
" eP vd;d ftp nrhd;Nd.. " Nfl;lhd;
"rhpd;Dl;Nld;
" mg;g ek;k fhjy;… "
"ah cd;Ndhl ftpijia kl;Lk; gbr;Rl;L vd;dhy fhyk; js;s KbahJ ve;j nghz;DNk jd;Ndhl GU\d; Gj;jprhypah ,Uf;fDk;jhd; tpUk;Gth rhhp gputpd; vd;whs;.

epidTfs; jpUk;gpd
"Vd; cq;f lhf;lh; fztUf;Nf tUkhd; gj;jiyah cq;fis Ntiyf;F mDg;Gwhh; fpz;lyhf Nfl;lhd;.
" vd;d nrhd;Nd ve;j nghz;Zk; Gj;jprhyp GU\idj;jhd; tpUk;Gth..,y;y ,g;g ehd; ,q;f vk;.b fhuzk; vd;Ndhl jpwik ..
mtd; Ngr Ngr mts; tpRk;gpdhs;.
" Ngrpl;bah gputpd; ,y;y ,d;Dk; VjhtJ ghf;fjp ,Uf;fh xd;D njhpAkh vdf;F ,d;Dk; fy;ahzNk Mfiy.. "
" mg;gbd;dh…"
" na]; gputpd; md;dpf;F eP cd;Ndhl jpwiknay;yhk; Nt];l; gz;zpf;fpl;L ,Ue;Nj VNjh GJik mg;gbd;D ftpij vOjpf;fpl;L jj;Jtk; Ngrpfpl;L eP cd;Ndhl tho;f;ifia tPzbf;ff;$llhJ cdf;Fk; Kd;Df;F tuDk;D xU Ntfk; tuDk;jhd; mg;gb ele;Jfpl;Nld; gl; ,d;idf;Fk; Vd; vd;idf;FNk vd; kdrpy; vd;Ndhl gputPd;f;F jhd; ,lKd;L.. "
"ftp cdf;F ,t;tsT nghpa kdrh ftp g;sp]; cd;Ndhl ,jaj;jpy; ,lk; jUtpah…"
" g;sp]; ftp vd;id vj;Jf;fNfl;lhd;.
Vd;Ndhl ,jaj;ij vg;gNth cdf;F nfhLj;jpl;Nld; " $wpdhs;.


Sunday, March 13, 2011

சுனாமி வரவேண்டாம்


நீ .
பெரியவனா ...
நான் ..
பெரியவனா ...
வஞ்சகம் ..
பொறாமை ..
எத்தனை ..எத்தனை ..
சூழ்ச்சிகள்..  
நம் மனதில் ..
ஒரு நிமிடத்தில் .
இயற்கை ..
கோபம் கொண்டால் 
நாம் எல்லாருமே ..
எங்கே போவது ..
திருந்தி விடுவோமே ..
இனி உலகத்தில் ..
எங்கும் ..
சுனாமி வரவேண்டாம் 
என்று பிரார்த்திப்போம்