நிறைய பேசுவோம்

Friday, August 3, 2012

பின்னால் துரத்தும்

முன்னுக்கு ..
வந்து விட்டேன் 
நான்..
ஆனாலும் 
பின்னால் 
துரத்தும் 
அவளின் 
நினைவுகள்