நிறைய பேசுவோம்

Sunday, July 22, 2012

தூக்கத்தை .. வேண்டி .. காத்திருக்கிறேன்

Amala 5
தூக்கத்தை ..
வேண்டி ..
காத்திருக்கிறேன் 
என் ..
கனவுகளை 
அலங்கரிக்க போவது 
நீ .. என்பதால்