நிறைய பேசுவோம்

Wednesday, May 7, 2014

அடிக்கும் குளிர்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
அடிக்கும் குளிர்
இதமாய் ..
உன் அணைப்பை
தேடி..
அணைப்பாயா.
எரியும்..நெருப்பை
இதமான குளிரில்
வா..
வெப்பமாய் ....

No comments: