நிறைய பேசுவோம்

Saturday, July 16, 2011

ரஞ்சிதா நித்தியானந்தா ஆசிரமத்தில் அந்தரத்தில்
Earn upto Rs. 9,000 pm checking Emails. Join now!
ரஞ்சிதா நித்தியானந்தா ஆசிரமத்தில் அந்தரத்தில் பறந்து ஆடும் நடனம் பக்தியை பாருங்கள் 

Earn upto Rs. 9,000 pm checking Emails. Join now!

Earn upto Rs. 9,000 pm checking Emails. Join now!

சிறுகதை : திருப்பம்


jpUg;gk;
-- gpugh\.fud;
me;j ghh;f; thrypy; jdJ akfhit epWj;jptp;l;L cs;Ns Eioe;jhd; gpujPg;. fz;fshy; g;hpahit Njbdhd;. mNjh.. fh\;ah; ,Uf;ifapy; gzj;ij vz;zpf;nfhz;Lk; Nlhf;fd; ek;giu$g;gpl;Lf;nfhz;Lk; ,Ue;jhs;.
"vd;d RWRWg;ghf Ntiy ghh;f;fpwhs;. " jdf;FjhNd $wpf;nfhz;lhd;.
mq;fpUe;J gpAid mioj;j g;hpahit ghh;f;f gpujPgD xUj;jh; te;jpUf;fhq;fd;D nrhy;ypLq;f vd;W $wptpl;L ntspNa te;J mkh;e;jhd;.
gpAd; mtshplk; Ngha; nrhy;y
"vd;d gpujPg;gh ,Njh te;Jl;Nld;D Ngha; nrhy;Y vd;W nrhy;ypl;L Nlhf;fif tpiuthf ngw;Wf;nfhz;L gz;j;ij vz;zp f];lkh;fspd; ifapy; nfhLj;Jtpl;L ntspNa te;jhs;.
"`Nyh gpujPg; vd;d Nej;Jjhd; ngz; ghh;j;Jl;L Nghdpq;f ,d;dpf;F vd;d jPBh;D."
",y;y g;hpah cd;id vdf;F nuk;g gpbr;rpUf;F mjhd; vd; tUq;fhy kidtpNahl nfhQrk; ntspNa Nghyhk;D eP yPt; Nghl;bl;L te;jpd;dh xU gpypk; Nghapl;L mg;gbNa cd;id tPl;y buhg; gz;zpLNtd;."
"]hhp ehd; fy;ahzj;Jf;F Kd;dhy; cq;fNshl tu g;hpag;gliy…"
"cdf;F tpUg;gk; ,y;Nyd;dh Ntz;lhk; g;hpah ehd; tNud;…"
"]hhp gpujPg; …" vd;whs./
tPl;bw;F te;jTld; mk;khtplk; nrhd;dhd; gpujPg; ,e;j nghz;izNa Kbr;rpLq;f mlf;fkhdts; fy;ahzj;Jf;F Kd;dhb jd;Ndhl tUq;fhy fztNdhl $l Ch; Rj;j tpUk;giy.
tPl;bw;Fs; Eioe;e g;hpah $wpdhs;..
"mg;gh ,e;j ,lk; Ntz;lhk; nghk;gisia ghh;j;jTld; rpdpkhTf;F Nghyhk; Ch; Rj;jyhk;Df;fpl;L Ntz;lhk; cWjpahf $wpdhs;…"
-----------

மூச்சு காற்று தேவையில்லைசுவாசிக்க ..
மூச்சு காற்று 
தேவையில்லை 
அவளின் ..
நினைவு காற்று 
போதும் ..

Thursday, July 14, 2011

ரஜினி நலமுடன் சென்னை திரும்பிய வீடியோ காட்சிகள்


ரஜினி நலமுடன் சென்னை திரும்பிய வீடியோ காட்சிகள் 

Wednesday, July 13, 2011

ரஜினி சென்னை வந்தார் நலமுடன் இதோ புகைப்படங்கள்

Earn upto Rs. 9,000 pm checking Emails. Join now!


ரஜினி சென்னை வந்தார் நலமுடன் இதோ புகைப்படங்கள் Earn upto Rs. 9,000 pm checking Emails. Join now!

ப்ரிய மானவள் ..

அன்று ..
நீ ..
என் பிரியமானவன்
இன்றும்
 நீ 
பிரியமானவன் ..
ஆனால் ..
நான் ..
ப்ரிய மானவள் ..
ஆம் ..
உன்னை ..
ப்ரிய (மானவள் )
ப்ரிய ப்ரிய ..
பிரிந்தே ..
போனவள் 


Tuesday, July 12, 2011

நடிகர் சூர்யாவின் வித்தியாசமான புகைப்படம் ஏழாம் அறிவு படத்தில்

நடிகர் சூர்யாவின் வித்தியாசமான புகைப்படம் ஏழாம் அறிவு படத்தில்

Monday, July 11, 2011

மனது அதிகமாக வலிக்கிறது
Earn upto Rs. 9,000 pm checking Emails. Join now!


அன்று ..
அவளுக்காக 
காத்திருந்தேன் 
கால்களும் ..
வலிக்கவில்லை 
மனதும் ..
வலிக்கவில்லை 
இன்று ..
அவளுக்காக 
காத்திருந்ததை 
நினைத்த போது 
மனது அதிகமாக 
வலிக்கிறது
Earn upto Rs. 9,000 pm checking Emails. Join now!