நிறைய பேசுவோம்

Saturday, March 5, 2011

போட்டி போட்டு 13 ரம் பாட்டில் குடித்த இருவர் சாவு ...!


இன்று என்னை மீண்டும் வருத்தம் மற்றும் கோபமடைய செய்தியை செய்திதாளில் படித்தேன் .இது எனக்கு மிகுந்த கோபத்தை ஏட்படுத்திய செய்தி ஆகும்
.
இது நடந்தது தமிழ்நாட்டில் மேட்டுர் மாவட்டத்தில் டாஸ்மாக் கடை முன்பு. இரு நபர்கள் இடையே போட்டி எதில் தெரியமா யார் அதிகம் குடிப்பது என்பதில் இருவரும் போட்டி போட்டுகொண்டு 13 குவார்டர் ரம் பாட்டில்களை தண்ணீர் எதுவும் கலக்காமல் வாங்கி குடித்து கடைசியில் உயிரை விட்டுருக்கிறார்கள். .மடையர்கள் அவர்கள் குடும்பம் என்னாவது கொஞ்சமாவது நினைத்து பார்த்தார்களா இது போன்ற ஜென்மங்கள் இருந்து என்ன பயன் என்று நினைக்க தோன்றினாலும் அவர்கள் குடும்பத்தை நினைத்து வருத்த படவேண்டியுள்ளது  எதில்தான் போட்டி என்று விவஸ்தை இல்லையா .. என்னுடைய ஆதங்கத்தை உங்களோடு பகிர்ந்து கொண்ட சிறிய திருப்தியோடு விடை பெறுகிறேன் ..

 it

பள்ளி மாணவிகளை ஜாலி டூர் அழைத்து சென்ற வாலிபர்கள்

 பள்ளி மாணவிகளை ஜாலி டூர் அழைத்து சென்ற வாலிபர்கள்

இந்த தலைப்பில் பத்திரிக்கையில் வந்த செய்தியை பார்த்தவுடன் சரி +2 படிக்கும் மாணவியை பற்றிய செய்தியாக இருக்கும் என்று எண்ணி படிக்க ஆரம்பித்தேன். ஆனால் படித்த போதுதான் அதிர்ச்சி காத்திருந்தது அந்த செய்தி இதுதான். விடுதியில் தங்கி ஆறாம் வகுப்பு படிக்கும் மாணவியரிடம் மொபைல் போனில் பேசி பேசி அவர்களை தனியாக பாண்டிசேரி வரை இரண்டு வாலிபர்கள் அழைத்து சென்றுள்ளனர் மாணவியரை தேடிய பள்ளி நிர்வாகம் போலீசில் புகார் அளித்தது. போலீசார் மாணவியரிடம் இருந்த மொபைல் போன் மூலம் தொடர்பு கொண்டு தேடி கண்டு பிடித்துள்ளனர்  மறுநாள் காலையில் பஸ் நிலையைத்தில் நின்று கொண்டிருந்த மாணவியரை போலீசார் அழைத்து விசாரித்த போது மொபைல் போன் மூலம் தங்களுக்கு பாய் பிரண்டுகள்  பழக்கம் ஏற்பட்டதாகவும் அவர்கள் அழைத்ததால் பாண்டிச்சேரிக்கு ஜாலியாக டூர் சென்று திரும்பியதாக தெரிவித்தனர்  இதை கேட்ட போலீசாரும் அதிர்ந்தனர். நமக்கும் அந்த அதிர்ச்சிதான்? . இப்போது நான் உங்கள் முன் வைக்கும் கேள்விகள் சில. சிறு வயது பள்ளி மாணவியர்கள்  மொபைல் போன் பயன் படுத்துவது சரியா. பெற்றோர்களே பிள்ளைகளுக்கு மொபைல் போன் வாங்கி கொடுப்பதை தவிர்த்து  விடுங்கள். இதனால் எவ்வளவு ஆபத்து என்பதை பெற்றோர்கள் உணர வேண்டும். 

அதுவும் பெண் குழந்தைகளுக்கு மொபைல் போன் வாங்கி கொடுப்பதை தவிருங்கள் கல்லுரி படிக்கும் மாணவிகளுக்கு எது சரி தவறு என்று தெரியும் ஆணால் பள்ளியில் படிக்கும்  மாணவிகளுக்கு வாங்கி கொடுத்தால் இது போன்ற விளைவுகள் கண்டிப்பாக  நடக்கும் நாம்தான் கவனமாக இருக்க வேண்டும் இந்த விசயத்தில் பள்ளிகளும் மொபைல் போன் உபயோகிப்பதை அனுமதிக்க கூடாது .இது போன்ற தவறுகள் நடக்காமல் இருக்க என்ன செயலாம் நீங்கள் சொல்லுங்கள் ..

காந்தத்தை வீசியவள்


இந்த கவிதை நான் எழுதி வாரமலரில் வெளிவந்தது 

பார்வையில்  ..
மட்டும் ..
காந்தத்தை வீசியவள்
இதயத்தை ...
மட்டும் ..
ஏன் ..
இரும்பாக்கி கொண்டாள்

Friday, March 4, 2011

இதய தோட்டக்காரியே

இந்த கவிதை நான் வாரமலரில் எழுதி வெளிவந்தது 

எனது ...
இதய தோட்டக்காரியே 
எனது பார்வைகளை 
வேண்டுமானால் ..
நீ வெட்டலாம் ..
உனது ...
நினைவோடு 
பிணைந்து விட்ட
என் இதய 
வேர்களை ..
உன்னால் என்ன ..
செய்யமுடியும்

என்னுயிரே வா ... - பிரபாஷ்கரன்


To read this story download Baamini font

vd;DapNu th..
-- gpugh\;fud;
nfsjk; akhfhit vd;gjpy; rPwtpl;lgb fy;Yhhp thriy jhz;b jd; ez;gh;fs; ,Uf;Fk; ,lj;ij gpNuf; mbj;jhd;.
"`ha; utp jpNd\; vd;whd;.
gjpYf;F `ha; vd;wdh;.
"vd;dlh epNtjh te;Jl;lhsh…" Nfl;lhd; nfsjk;;.
"nfsjk; ePjhd; mtis milQ;Nr jPUNtd;D vq;ffpl;Nl rgjk; Nghl;Lf;fpl;L nyl;lh; Nky nyl;lu vOjpNw Mdh mts; jpUk;gp $l ghh;f;fpwjpy;iyNa " nrhd;dhd; utp.
",d;dpf;F Ntdh jpUk;gp ghh;f;fhky; ,Uf;fyhk; ,d;Dk; xU thuj;jpy; mtis I yt; Ad;D nrhy;y itf;fpNwd;… "
" nfsjk; epNtjh kj;j nghz;Zq;f khjphp fpilahJ nuhk;g ,d;lypn[d;l. cd;Ndhl trjpia ghh;j;njy;yhk; cd;id yt; gz;zkhl;lh…" $wpdhd; jpNd\..
mg;NghJ mtd; epNtjh te;J nfhz;bUe;jhs;.
$e;jiy xU ifahy; xJf;fpl;L nfhz;L kQ;rs; epw Rbjhhpy; ,th;fis flf;Fk;NghJ
"nfsjk; mtd; mUfpy; nrd;whd;.
"epy; epNtjh vd;whd;.
" gjpYf;F mtSk; `ha; nrhd;dts; nfsjk; ,g;gTk; nrhy;Nwd; ehd; cd;Ndhl g;nuz;lh gof nubah ,Uf;Nfd; yt; kl;Lk; Ntz;lhk;
" mjhd; Vd;D Nfl;lhd;.
" fhjy;q;fpwJ jhdh tuDk; tYf;fl;lhakhf xU ngz;fpl;l tutiof;f KbahJ g;sp]; rhhp " vd;whs;.
"cdf;F mt;tsT mOj;jkh kdjpw;Fs; epidj;J nfhz;ltd; xU KbTld; nrd;W xU Ngg;giu vLj;J md;Gs;s epNtjh vOj Muk;gpj;jhd; jd;Dila uj;jj;jhy;.

,uz;L ehs; mtsplkpUe;J gjpypy;iy
%d;whk; ehs; nfsjk; cd;fpl;l NgrDk; vd;whs;.
vd;d vd;gJ Nghy; ghh;j;jhs;.
"c;dNdhl nyl;lh; gbr;Nrd; uj;jj;jpy; vOjpdhy; ehd; cd;id yt; gz;DNtd;D epidr;rpd;dh mJ Kl;lhs;jdk; ,J cdf;F xU ntwp vd;id milQ;R fhl;lDk;D ntwp vg;gbahtJ milaDk;D rhp ehisf;F ehd; yt; gz;zNyd;dh jw;nfhiy gz;zpf;FNtd;D kpul;LNt mg;gbj;jhNd rhhp nfsjk; vd;id nghWj;j tiuf;Fk; eP xU Nfhio uj;jj;jpy; ty; nyl;lh; vOJwJ jw;nfhiy gz;zpf;FNtd;D kpul;LwJ vy;yhNk Nfhiojdk;. Rhhp ve;j nghz;Zk; xU Nfhioia ty; gz;z tpUk;gkhl;lh. Vd;W $wptpl;L jpUk;gp ghh;f;fhky; Ganyd nry;Yk; mtisNa ghh;j;J nfhz;bUe;jhd; Mr;rhpaj;Jld; nfsjk;.Thursday, March 3, 2011

உண்ணாவிரதம் ..


உண்ணாவிரத..
போராட்டம் .. 
தள்ளிவைப்பாம் 
காரணம் ...
சமையல்காரர்களின் 
வேலை நிறுத்தம் 

ஏழையின் சிரிப்பில்


ஏழையின் சிரிப்பில்  
இறைவனை காண்போம் 
உண்மை-
நாங்கள் இன்னும் 
இறைவனை காணவில்லை

Wednesday, March 2, 2011

கடவுளுக்கும் ...


அன்பே ..
உன்னை பார்த்த 
பின்புதான் ...
தெரிந்து கொண்டேன் 
கடவுளுக்கும் ...
கவிதை ...
எழுத தெரியுமென்று ..!

கள்ள ஓட்டு..


அன்று ..
கள்ள  ஓட்டுக்கு 
விலை நிர்ணயம் ..
செய்தனர் ..
ஆனால் 
இன்றோ
நல்ல ஓட்டுக்கும் 
விலை நிர்ணயம் 
செய்கின்றனரே 
இதற்கு ..
பெயர்தான் 
காலத்தின் மாற்றமோ ..

Tuesday, March 1, 2011

டெஸ்ட் டுயுபூ


இன்றய ...
அறிவியல் வளர்ச்சியில்
டெஸ்ட் டுயுபில் 
பேபி பிறப்பது ..
ஆச்சர்யமில்லை ..
குப்பை தொட்டியில் .
பிறப்பதுதான் ...

மரம் ..வளர்ப்போம்

இது யதார்த்தின் வெளிப்பாடு ..

வீட்டிற்கு ...
ஒரு மரம் ..
வளர்ப்போம் ..
சரி ...
எங்கள் வீடே.. 
மரத்தடியில்

Monday, February 28, 2011

மௌனம் கலைகிறது -பிரபாஷ்கரன்nksdk; fiyfpwJ.

 gpugh\;fud;
"vd;id ghhf;f Ntz;Lkh mutpe;jh.." Fog;gpdhs; fha;j;hp.
rhp vd;Wk; $wptpl;lhs;
me;j Nfhtpy; thrypy; fhiu epWj;jptpl;L te;J mkh;e;jhd; mutpe;j; fha;j;hp mtid ghh;j;jhs; Ms; khwpapUe;jhd; Nyrhd njhg;igAld; mtd; kbapy; rpfg;ghf mkh;e;jpUe;j Foe;ij ,tis ghh;j;J rphpj;jJ
epidj;J ghh;j;jhs;.
fdTfis kdjpy; Rke;J nfhz;L ifapy; Gj;jfj;ij Ve;jp nfhz;L fhNy[.; Kbe;J te;J nfhz;bUe;jhs; fha;j;hp
gpd;dhb akfhtpy; mtd; mutpe;j;.
,tis ghh;j;J rphpf;f mts; ghh;itia jtph;j;jhs;.
njhlh;r;rpahf mtis jpdk; jpdk; njhlh;e;jhd; md;W Jzpe;J mtsplk; te;J
"fha;j;hp I yt; A vd;whd;.
"gl; vdf;F gpbf;fiyNa …" $wpdhs; Mdhy; kdJf;Fs; mtisAk; mwpahky; mtid gpbj;jpUe;jJ
mLj;J te;j ehl;fspy; mtid mtSk; yt; gz;z Muk;gpj;jhs;
mtNdhL ,Ue;j Neuq;fs; ,d;gkhdit rpd;d gps;is Nghy; mtidNa Rw;wp te;jhs.
 Mdhy; md;W jhd; mJ epfo;e;jJ
"fha;j;hp cd;fpl;l NgrDk;kh vd;whd; mutpe;j;.
"vd;dlh vdpjpq; rphpa]/ " Nfl;lhs; fha;j;hp
"Mk; vd;gJ Nghy; jiyahl;bdhd;.
" vdf;F vq;f tPl;y fy;ahdk; Ngrpf;fpl;bUf;fhq;f fha;j;hp…"
"ek;k fy;ahzj;Jf;F ,g;g vd;dlh mtruk; ehd; ,d;dk; bfphpNa Kbf;fiy…" vd;whs;.
" ,y;iy ..fha;j;hp vd;Ndhl fy;ahzk;… "
" cd;Ndhl fy;ahzkh." mjph;e;J Nghdhs; fha;j;hp
" Mkhk; fha;j;hp vq;fg;gh ek;k fhjYf;F rk;kjpf;f khl;lhh;..
mk;khTf;F Ntw clk;G rhpapy;iy mjdhy vq;f mj;ij nghz;izNa fy;ahzk; nra;Jf;fyhk;D vd;fpl;l rj;jpak; thq;fpl;lhq;f mjhd;.. "
" Naa; mutpe;j; vd;id Juj;jp Juj;jp yt; gz;zpl;L filrpay rpdpkhtpy th;w khjphp layhf; Ngrw ,J vd;Ndhl iyg;lh mOifapDNl $wpdhs;.

" ,y;iy fha;j;hp g;sp]; vd;id kwe;JL…"
" XNf  eP xU Nfhio cd;id yt; gz;zpaJ vd;Ndhl Kl;lhs;jdk; XNf..My; j ng];l; " $wptpl;L jpUk;gp ghh;f;fhky; Gwg;gl;lhs;. mjd; gpwF jpUr;rp te;J  gbg;ig njhlUk; Ntisapy; mNj mutpe;j; kPz;Lk;
" vd;d NgrDk; …" Nfl;lhs; fhaj;hp
" g;sP]; fhaj;hp vd;id kd;dpr;RL vdf;F kdRy epk;kjpapy;iy..
cd;id Vkhj;jpl;NlNdd;D NjhDJ I ePl; A I thz;l; Nkhp A gPsp]; .." nfQ;rpdhd;.
Rphpj;jhs; fhaj;hp  mutpe;j; xU Foe;ijf;F jfg;gd; khjphpah Ngrwpq;f
" ,y;iy fhaj;hp  I yt; A];by; I yt; A…"
" ehd; ilth;]; gz;z NghNwd;. "
" N]h ePq;fSk; ehDk; jpUk;gp kW tho;f;if njhlq;fg; NghfpNwhk;..
gl; cq;f kidtpNahl tho;f;if kl;Lk; ghiytdkhapLk; ,y;iyah mtq;f vd;d ghtk; nra;jhq;f ehd; Vd; mtq;f tho;fiia tPzbf;fDk; Ntz;lhk; ehd; xU nghz;Z tho;f;ifapy; gpur;rpidah ,Uf;f tpUk;giy g;sP]; ePq;f cq;f kidtpNahl re;NjhrkhapUq;f.. ePq;f vd;id Vkhj;jpdJdhy vdf;F jhd; fhjy;y Njhy;tp mjdhy fhjYf;Nf vg;gb Njhy;tpd;D nrhy;y KbAk;.. vd; kdir GhpQ;Ff;fpw xU Mz; vdf;F ,e;j cyfj;Jy ,y;yhkyh NghapLthd; ehk thof;ifapy; jtW nra;awJf;F fhuzk; re;jhg;g #o;epiy jhd; g;sp]; re;NjhrkhapUq;f…"
mts; Ngr Ngr mtD;f;F xU njspT fpilj;jJ
" ]hhp fha;j;jp " vd;whd;..
" ,l;]; My; iul; Iahk; Ath; g;nuz;l; XNf ]PA My; j ng];l; vd;wts; mtd; Foe;ijapd; fd;dj;jpy; nkypjhf Kj;jkpl;lhs;.
---------

காதல் ..கடிதங்கள் ..


அவள் ...வீட்டு
குப்பை தொட்டியில் ..
புதிதாய் ..
பிரசவமானது  
என் காதல்
கடிதங்கள்

காதல் மலர்

நான் இங்கு கவிதைகள் எழுதுவதை பார்த்து நண்பர் முத்துகணேஷ்  அவர்கள் தான் எழுதிய கவிதையை என்னுடைய பிளாகில் பதியும்படி சொன்னார் .நண்பர்களே கீழே இடம் பெரும் கவிதை நான் எழுதியது அல்ல நண்பர் முத்துகணேஷ் எழுதியது .அவர் யாரை நினைத்து இந்த கவிதையை எழுதினாரோ அவரை சென்றடையும் என்ற நம்பிக்கையில் அந்த கவிதை இதோ..


மலர் சோலையிலே மல்லிகைப்பூ சோலையிலே..
மங்கை உன்னை கண்டேனடி மனம் மயங்கி நின்றேனடி .. 
மண் பார்க்கும் பாவனையில்  மன்னவன் என்னை பார்த்தவளே ..
மலர் பறிப்பது போல் எந்தன் மனதை பறித்து விட்டாயே ..
                                                                                             -முத்துகணேஷ்


Sunday, February 27, 2011

தரிசனம்


கோவிலுக்கு ...
புறப்பட்டவன் ..
வாசல் வரை ..
வந்து திரும்பினேன் 
காரணம் ...
வீதியில் ..
என்னவளின் தரிசனம்