நிறைய பேசுவோம்

Friday, March 4, 2011

என்னுயிரே வா ... - பிரபாஷ்கரன்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்

To read this story download Baamini font

vd;DapNu th..
-- gpugh\;fud;
nfsjk; akhfhit vd;gjpy; rPwtpl;lgb fy;Yhhp thriy jhz;b jd; ez;gh;fs; ,Uf;Fk; ,lj;ij gpNuf; mbj;jhd;.
"`ha; utp jpNd\; vd;whd;.
gjpYf;F `ha; vd;wdh;.
"vd;dlh epNtjh te;Jl;lhsh…" Nfl;lhd; nfsjk;;.
"nfsjk; ePjhd; mtis milQ;Nr jPUNtd;D vq;ffpl;Nl rgjk; Nghl;Lf;fpl;L nyl;lh; Nky nyl;lu vOjpNw Mdh mts; jpUk;gp $l ghh;f;fpwjpy;iyNa " nrhd;dhd; utp.
",d;dpf;F Ntdh jpUk;gp ghh;f;fhky; ,Uf;fyhk; ,d;Dk; xU thuj;jpy; mtis I yt; Ad;D nrhy;y itf;fpNwd;… "
" nfsjk; epNtjh kj;j nghz;Zq;f khjphp fpilahJ nuhk;g ,d;lypn[d;l. cd;Ndhl trjpia ghh;j;njy;yhk; cd;id yt; gz;zkhl;lh…" $wpdhd; jpNd\..
mg;NghJ mtd; epNtjh te;J nfhz;bUe;jhs;.
$e;jiy xU ifahy; xJf;fpl;L nfhz;L kQ;rs; epw Rbjhhpy; ,th;fis flf;Fk;NghJ
"nfsjk; mtd; mUfpy; nrd;whd;.
"epy; epNtjh vd;whd;.
" gjpYf;F mtSk; `ha; nrhd;dts; nfsjk; ,g;gTk; nrhy;Nwd; ehd; cd;Ndhl g;nuz;lh gof nubah ,Uf;Nfd; yt; kl;Lk; Ntz;lhk;
" mjhd; Vd;D Nfl;lhd;.
" fhjy;q;fpwJ jhdh tuDk; tYf;fl;lhakhf xU ngz;fpl;l tutiof;f KbahJ g;sp]; rhhp " vd;whs;.
"cdf;F mt;tsT mOj;jkh kdjpw;Fs; epidj;J nfhz;ltd; xU KbTld; nrd;W xU Ngg;giu vLj;J md;Gs;s epNtjh vOj Muk;gpj;jhd; jd;Dila uj;jj;jhy;.

,uz;L ehs; mtsplkpUe;J gjpypy;iy
%d;whk; ehs; nfsjk; cd;fpl;l NgrDk; vd;whs;.
vd;d vd;gJ Nghy; ghh;j;jhs;.
"c;dNdhl nyl;lh; gbr;Nrd; uj;jj;jpy; vOjpdhy; ehd; cd;id yt; gz;DNtd;D epidr;rpd;dh mJ Kl;lhs;jdk; ,J cdf;F xU ntwp vd;id milQ;R fhl;lDk;D ntwp vg;gbahtJ milaDk;D rhp ehisf;F ehd; yt; gz;zNyd;dh jw;nfhiy gz;zpf;FNtd;D kpul;LNt mg;gbj;jhNd rhhp nfsjk; vd;id nghWj;j tiuf;Fk; eP xU Nfhio uj;jj;jpy; ty; nyl;lh; vOJwJ jw;nfhiy gz;zpf;FNtd;D kpul;LwJ vy;yhNk Nfhiojdk;. Rhhp ve;j nghz;Zk; xU Nfhioia ty; gz;z tpUk;gkhl;lh. Vd;W $wptpl;L jpUk;gp ghh;f;fhky; Ganyd nry;Yk; mtisNa ghh;j;J nfhz;bUe;jhd; Mr;rhpaj;Jld; nfsjk;.3 comments:

மதுரை சரவணன் said...

paamini font illai enna seiya.. thalai eppavum pola eluthungkal ... ungka rasikarkal nangka paavamillai,,,

பிரபாஷ்கரன் said...

சரி இனிமேல் உங்கள் விருப்பம் போல் எழுதிடறேன் நன்றி

Ambika said...

andha Nivedha enna avlo periya APPATAKER ah?!