நிறைய பேசுவோம்

Wednesday, September 26, 2012

உயிருள்ள தெய்வங்கள்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்

உயிருள்ள தெய்வங்கள் 
முதியோர் 
இல்லத்தில் 
ஆனால் ..
உயிரற்ற சிலைகள் 
கோவிலின் உள்ளே 
தெய்வங்களாய்