நிறைய பேசுவோம்

Wednesday, September 26, 2012

உறக்கம் .. வராத கண்களுக்குள்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
Sundarapandian Movie Photos, Stills, Images, Posters
உறக்கம் ..
வராத கண்களுக்குள் 
ஒளிந்திருக்கிறாய் 
நீ ..

No comments: