நிறைய பேசுவோம்

Tuesday, September 2, 2014

வாடாமல்..

நம்..
நினைவு செடியில்
தினம் ஒரு
பூ ..மலர்ந்து..
கொண்டுதான்
இருக்கிறது ..
வாடாமல்..

Monday, September 1, 2014

நல்ல லாபம் தரும்

Tech Mahindra பங்கை கவனித்து வாருங்கள் Share பிரிக்கப்படலாம் .நீண்ட கால அடிப்படையில் நல்ல லாபம் தரும் .முடிவெடுங்கள் .லாபம் பாருங்கள்