நிறைய பேசுவோம்

Friday, August 22, 2014

எல்லா கட்சியும்

எல்லா கட்சியும்
என் கட்சிதான்
குவார்ட்டரும்
பிரியாணியும்
ரூபாயும் தரும்வரை ..