நிறைய பேசுவோம்

Saturday, February 18, 2017

விழிகளில் ..

விழிகளில் ..
நீ..
உறங்காமல்
நான்..