நிறைய பேசுவோம்

Monday, June 2, 2014

நினைவு சாரலில்உன்..
நினைவு சாரலில்
நனையும் போது
மின்னி மின்னி
மறையும்..
உன் புன்னகை
நானும் ..
நனைந்து கொண்டே
இருக்கிறேன்.
இதமாக.