நிறைய பேசுவோம்

Monday, June 2, 2014

நினைவு சாரலில்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்


உன்..
நினைவு சாரலில்
நனையும் போது
மின்னி மின்னி
மறையும்..
உன் புன்னகை
நானும் ..
நனைந்து கொண்டே
இருக்கிறேன்.
இதமாக.

No comments: