நிறைய பேசுவோம்

Monday, June 9, 2014

புன்னகை...அரியர்ஸ் .

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்

உன்..
புன்னகை ஒன்றே
போதும் ..
நான்..
அரியர்ஸ் .
வாங்குவதற்கு.

No comments: