நிறைய பேசுவோம்

Thursday, February 27, 2014

நிலாவும் ..நீயும்


நிலாவும் ..நீயும்
அழகுதான் .
ஆனால் ..
இருவருமே .
எட்டாத உயரத்தில்..