நிறைய பேசுவோம்

Thursday, February 27, 2014

நிலாவும் ..நீயும்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்

நிலாவும் ..நீயும்
அழகுதான் .
ஆனால் ..
இருவருமே .
எட்டாத உயரத்தில்..

No comments: