நிறைய பேசுவோம்

Wednesday, February 19, 2014

நீ.. இல்லாத போதும்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
உன்...
சுவாசம் இன்றும்
என்னருகே..
வீசிக் கொண்டுதான்
இருக்கிறது
நீ..
இல்லாத போதும்

No comments: