நிறைய பேசுவோம்

Friday, February 14, 2014

காதலர் தின கவிதை. - 14

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
காதலர் தின கவிதை. - 14
-------------------------
காதலும் ...
போர்க்களம்தான்
போர்புரிய தெரிந்தவர்கள்
கலந்து கொள்ளுங்கள் ..
புறமுதுகிட்டு
ஒடுபவர்கள்..
விலகி செல்லுங்கள் ...

No comments: