நிறைய பேசுவோம்

Monday, April 2, 2012

உன் பார்வை வீசும் .. தென்றல்


மின் கட்டண
உயர்வு ..
எனக்கு .. இல்லை
உன் பார்வை
வீசும் ..
தென்றல்
இருக்கும் வரை ..