நிறைய பேசுவோம்

Tuesday, September 30, 2014

அணைவதில்லை என்றும் ...


மனதிற்குள்..
எரிக்கப்படும்.
நினைவுகள்
அணைவதில்லை
என்றும் ...