நிறைய பேசுவோம்

Tuesday, September 30, 2014

அணைவதில்லை என்றும் ...

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்

மனதிற்குள்..
எரிக்கப்படும்.
நினைவுகள்
அணைவதில்லை
என்றும் ...

No comments: