நிறைய பேசுவோம்

Tuesday, September 2, 2014

வாடாமல்..

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
நம்..
நினைவு செடியில்
தினம் ஒரு
பூ ..மலர்ந்து..
கொண்டுதான்
இருக்கிறது ..
வாடாமல்..

No comments: