நிறைய பேசுவோம்

Saturday, May 5, 2012

கோடையிலும் ..

கோடையிலும் ..
ஏ.சி ..
நீ தந்த 
முத்தம் 

Friday, May 4, 2012

தேன். குடித்தால் 
உடம்பு இளைக்குமாம் 
அன்பே ..
உன்
இதழ்களை தா..