நிறைய பேசுவோம்

Saturday, April 26, 2014

பற்றிய. தீ..

உன் ..
விரல்களால்
பற்றிய. தீ..
என்..
உடலெங்கும்
பற்றி ..
எரியும் முன்..
கட்டி அணையேன்..

Thursday, April 24, 2014

உன்னில் நான்

உன்னில் நான்
என்னில் நீ..
என்று..
நாம்..
நாமவோம் ..