நிறைய பேசுவோம்

Sunday, February 9, 2014

தின கவிதை. - 9

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்

காதலர்
தின கவிதை. - 9
--------------------------
அன்று ...
உன் கைகளை
பிடித்து இழுத்து
கட்டி ..
அணைத்து போது..
சிவந்த உன்
கன்னத்தை விட
உடைந்த வளையல்களுக்குதான்
தெரியும்..
நம் காதல்..்

No comments: