நிறைய பேசுவோம்

Saturday, February 8, 2014

காதலர் தின கவிதை - 8

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
காதலர் தின கவிதை - 8
--------------------------
உன்...
இடைவெளியில்
நான் என்
முகம் பார்த்தேன்.
அன்று என்ீ
நெற்றியில்
நீ தந்த ..
முத்தம்..
இன்றும்
இதயத்தில்
சத்தத்துடன்..

No comments: