நிறைய பேசுவோம்

Saturday, February 8, 2014

காதலர் தின் கவிதை - 6

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
காதலர் தின் கவிதை - 6
---------------------------
இன்றும்...
செல்போன்
ரிங்டோனாக..
உன் கால்கள்
மெல்ல ந்டந்து
வரும்போது
இசைக்கும்
சங்கீததத்தைதான்
பதிவு செய்துள்ளேன்....

No comments: