நிறைய பேசுவோம்

Wednesday, February 5, 2014

காதலர் தின கவிதை- 1

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
காதலர் தின கவிதை- 1
----------------------------

என்ன ..
வாழ்த்து அட்டை..
நீ தருவாய்
என்ற எதிபார்ப்பு
இன்றும்..
நினைவுகளில்

No comments: