நிறைய பேசுவோம்

Saturday, February 18, 2017

விழிகளில் ..

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
விழிகளில் ..
நீ..
உறங்காமல்
நான்..

No comments: