நிறைய பேசுவோம்

Thursday, March 3, 2011

ஏழையின் சிரிப்பில்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்

ஏழையின் சிரிப்பில்  
இறைவனை காண்போம் 
உண்மை-
நாங்கள் இன்னும் 
இறைவனை காணவில்லை

No comments: