நிறைய பேசுவோம்

Monday, February 28, 2011

மௌனம் கலைகிறது -பிரபாஷ்கரன்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்


nksdk; fiyfpwJ.

 gpugh\;fud;
"vd;id ghhf;f Ntz;Lkh mutpe;jh.." Fog;gpdhs; fha;j;hp.
rhp vd;Wk; $wptpl;lhs;
me;j Nfhtpy; thrypy; fhiu epWj;jptpl;L te;J mkh;e;jhd; mutpe;j; fha;j;hp mtid ghh;j;jhs; Ms; khwpapUe;jhd; Nyrhd njhg;igAld; mtd; kbapy; rpfg;ghf mkh;e;jpUe;j Foe;ij ,tis ghh;j;J rphpj;jJ
epidj;J ghh;j;jhs;.
fdTfis kdjpy; Rke;J nfhz;L ifapy; Gj;jfj;ij Ve;jp nfhz;L fhNy[.; Kbe;J te;J nfhz;bUe;jhs; fha;j;hp
gpd;dhb akfhtpy; mtd; mutpe;j;.
,tis ghh;j;J rphpf;f mts; ghh;itia jtph;j;jhs;.
njhlh;r;rpahf mtis jpdk; jpdk; njhlh;e;jhd; md;W Jzpe;J mtsplk; te;J
"fha;j;hp I yt; A vd;whd;.
"gl; vdf;F gpbf;fiyNa …" $wpdhs; Mdhy; kdJf;Fs; mtisAk; mwpahky; mtid gpbj;jpUe;jJ
mLj;J te;j ehl;fspy; mtid mtSk; yt; gz;z Muk;gpj;jhs;
mtNdhL ,Ue;j Neuq;fs; ,d;gkhdit rpd;d gps;is Nghy; mtidNa Rw;wp te;jhs.
 Mdhy; md;W jhd; mJ epfo;e;jJ
"fha;j;hp cd;fpl;l NgrDk;kh vd;whd; mutpe;j;.
"vd;dlh vdpjpq; rphpa]/ " Nfl;lhs; fha;j;hp
"Mk; vd;gJ Nghy; jiyahl;bdhd;.
" vdf;F vq;f tPl;y fy;ahdk; Ngrpf;fpl;bUf;fhq;f fha;j;hp…"
"ek;k fy;ahzj;Jf;F ,g;g vd;dlh mtruk; ehd; ,d;dk; bfphpNa Kbf;fiy…" vd;whs;.
" ,y;iy ..fha;j;hp vd;Ndhl fy;ahzk;… "
" cd;Ndhl fy;ahzkh." mjph;e;J Nghdhs; fha;j;hp
" Mkhk; fha;j;hp vq;fg;gh ek;k fhjYf;F rk;kjpf;f khl;lhh;..
mk;khTf;F Ntw clk;G rhpapy;iy mjdhy vq;f mj;ij nghz;izNa fy;ahzk; nra;Jf;fyhk;D vd;fpl;l rj;jpak; thq;fpl;lhq;f mjhd;.. "
" Naa; mutpe;j; vd;id Juj;jp Juj;jp yt; gz;zpl;L filrpay rpdpkhtpy th;w khjphp layhf; Ngrw ,J vd;Ndhl iyg;lh mOifapDNl $wpdhs;.

" ,y;iy fha;j;hp g;sp]; vd;id kwe;JL…"
" XNf  eP xU Nfhio cd;id yt; gz;zpaJ vd;Ndhl Kl;lhs;jdk; XNf..My; j ng];l; " $wptpl;L jpUk;gp ghh;f;fhky; Gwg;gl;lhs;. mjd; gpwF jpUr;rp te;J  gbg;ig njhlUk; Ntisapy; mNj mutpe;j; kPz;Lk;
" vd;d NgrDk; …" Nfl;lhs; fhaj;hp
" g;sP]; fhaj;hp vd;id kd;dpr;RL vdf;F kdRy epk;kjpapy;iy..
cd;id Vkhj;jpl;NlNdd;D NjhDJ I ePl; A I thz;l; Nkhp A gPsp]; .." nfQ;rpdhd;.
Rphpj;jhs; fhaj;hp  mutpe;j; xU Foe;ijf;F jfg;gd; khjphpah Ngrwpq;f
" ,y;iy fhaj;hp  I yt; A];by; I yt; A…"
" ehd; ilth;]; gz;z NghNwd;. "
" N]h ePq;fSk; ehDk; jpUk;gp kW tho;f;if njhlq;fg; NghfpNwhk;..
gl; cq;f kidtpNahl tho;f;if kl;Lk; ghiytdkhapLk; ,y;iyah mtq;f vd;d ghtk; nra;jhq;f ehd; Vd; mtq;f tho;fiia tPzbf;fDk; Ntz;lhk; ehd; xU nghz;Z tho;f;ifapy; gpur;rpidah ,Uf;f tpUk;giy g;sP]; ePq;f cq;f kidtpNahl re;NjhrkhapUq;f.. ePq;f vd;id Vkhj;jpdJdhy vdf;F jhd; fhjy;y Njhy;tp mjdhy fhjYf;Nf vg;gb Njhy;tpd;D nrhy;y KbAk;.. vd; kdir GhpQ;Ff;fpw xU Mz; vdf;F ,e;j cyfj;Jy ,y;yhkyh NghapLthd; ehk thof;ifapy; jtW nra;awJf;F fhuzk; re;jhg;g #o;epiy jhd; g;sp]; re;NjhrkhapUq;f…"
mts; Ngr Ngr mtD;f;F xU njspT fpilj;jJ
" ]hhp fha;j;jp " vd;whd;..
" ,l;]; My; iul; Iahk; Ath; g;nuz;l; XNf ]PA My; j ng];l; vd;wts; mtd; Foe;ijapd; fd;dj;jpy; nkypjhf Kj;jkpl;lhs;.
---------

1 comment:

Anonymous said...

சார், font புரியல.. ///dhy fhjYf;Nf vg;gb Njhy;tpd;D nrhy;y KbAk;.. vd; kdir GhpQ;Ff;fpw xU Mz; vdf;F ,e;j cyfj;Jy ,y;yhkyh NghapLthd; ehk thof;ifapy; jtW nra;awJf;F fhuzk; re;jhg;g #o;epiy jhd; … g;sp]; re;NjhrkhapUq;f…"
mts; Ngr Ngr mtD;f;F xU njspT fpilj;jJ…
" ]hhp … fha;j;jp… " vd;whd;..///