நிறைய பேசுவோம்

Saturday, March 5, 2011

காந்தத்தை வீசியவள்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்

இந்த கவிதை நான் எழுதி வாரமலரில் வெளிவந்தது 

பார்வையில்  ..
மட்டும் ..
காந்தத்தை வீசியவள்
இதயத்தை ...
மட்டும் ..
ஏன் ..
இரும்பாக்கி கொண்டாள்

No comments: