நிறைய பேசுவோம்

Saturday, July 16, 2011

சிறுகதை : திருப்பம்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்

jpUg;gk;
-- gpugh\.fud;
me;j ghh;f; thrypy; jdJ akfhit epWj;jptp;l;L cs;Ns Eioe;jhd; gpujPg;. fz;fshy; g;hpahit Njbdhd;. mNjh.. fh\;ah; ,Uf;ifapy; gzj;ij vz;zpf;nfhz;Lk; Nlhf;fd; ek;giu$g;gpl;Lf;nfhz;Lk; ,Ue;jhs;.
"vd;d RWRWg;ghf Ntiy ghh;f;fpwhs;. " jdf;FjhNd $wpf;nfhz;lhd;.
mq;fpUe;J gpAid mioj;j g;hpahit ghh;f;f gpujPgD xUj;jh; te;jpUf;fhq;fd;D nrhy;ypLq;f vd;W $wptpl;L ntspNa te;J mkh;e;jhd;.
gpAd; mtshplk; Ngha; nrhy;y
"vd;d gpujPg;gh ,Njh te;Jl;Nld;D Ngha; nrhy;Y vd;W nrhy;ypl;L Nlhf;fif tpiuthf ngw;Wf;nfhz;L gz;j;ij vz;zp f];lkh;fspd; ifapy; nfhLj;Jtpl;L ntspNa te;jhs;.
"`Nyh gpujPg; vd;d Nej;Jjhd; ngz; ghh;j;Jl;L Nghdpq;f ,d;dpf;F vd;d jPBh;D."
",y;y g;hpah cd;id vdf;F nuk;g gpbr;rpUf;F mjhd; vd; tUq;fhy kidtpNahl nfhQrk; ntspNa Nghyhk;D eP yPt; Nghl;bl;L te;jpd;dh xU gpypk; Nghapl;L mg;gbNa cd;id tPl;y buhg; gz;zpLNtd;."
"]hhp ehd; fy;ahzj;Jf;F Kd;dhy; cq;fNshl tu g;hpag;gliy…"
"cdf;F tpUg;gk; ,y;Nyd;dh Ntz;lhk; g;hpah ehd; tNud;…"
"]hhp gpujPg; …" vd;whs./
tPl;bw;F te;jTld; mk;khtplk; nrhd;dhd; gpujPg; ,e;j nghz;izNa Kbr;rpLq;f mlf;fkhdts; fy;ahzj;Jf;F Kd;dhb jd;Ndhl tUq;fhy fztNdhl $l Ch; Rj;j tpUk;giy.
tPl;bw;Fs; Eioe;e g;hpah $wpdhs;..
"mg;gh ,e;j ,lk; Ntz;lhk; nghk;gisia ghh;j;jTld; rpdpkhTf;F Nghyhk; Ch; Rj;jyhk;Df;fpl;L Ntz;lhk; cWjpahf $wpdhs;…"
-----------

2 comments:

மாய உலகம் said...

சிறுகதை திருப்பம் --- என்னாயிற்று...எழுத்துக்கள்....html code-ஐ அப்படியே பப்ளீஸ் போஸ்ட் செய்துவிட்டீர்களா

Ambika said...

after a long time u hav given us a story. nice boss