நிறைய பேசுவோம்

Sunday, May 4, 2014

ஜெயிப்பது நீ..

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
நானும்
தோற்றுதான்
போகிறேன்
ஜெயிப்பது நீ..
என்பதால் ..

1 comment:

Bagawanjee KA said...

சுகமான தோல்விகள் ?