நிறைய பேசுவோம்

Monday, March 14, 2011

சிறுகதை : என் கண்மணி அன்போடு - பிரபாஷ்கரன்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்

install Bamini Font and read
 vd; fz;kzp md;NghL

-- gpugh\;.fud;
"ftpjh" vd;W gpAd; miof;f jd;id  rhp nra;J nfhz;L fiye;jpUe;j Glitia rPh; nra;J nfhz;L cs;Ns nrd;whs; ftpjh.
" g;sP]; ]pl;lTd; " nrhd;d mtid epkpe;J ghh;j;jhs; rw;Nw mjph;e;J Nghdhs; " gputpd; ,q;f
" ftpjh . ,e;j ngaiu vj;jid Kiw cr;rhpj;jpUg;Ngd; xU ehspy; epidj;J nfhz;lhd;.
,UtUf;FNk fle;j fhyk; epidTf;F tu
" ftp xU ftpij nrhy;yl;Lkh.. vd;W mts; Njhspy; rha;e;J nfhz;Nl Nfl;lhs;..
" k; nrhy;Ykh.. "
" ftpij vOj
thh;j;ijfis
Njb Njb
filrpapy;
ftpijahf
vd; ftp
" gpuk;khjk;gh.. rhpk;kh rhg;lh;y xU g;uh[f;l; gj;jp nrhd;dpNa vd;dhr;R…" Ngr;ir khw;wpdhs;..
" Nfl;lTld; Kfj;ij Jhf;fp itj;J nfhz;lhd;.
" vd;dkh Nfhgkh gputpd; eP ftpij vOJNwq;fpwJ vd;f;F  re;Njh\khd tp\ak;kh Vd;dh ,J vyyhuhyAk; KbahJ
gl; tho;f;ifd;D xd;W ,Uf;Nf gputpd; eP gbf;fDk; nghpa fk;g;Al;lh; vQ;rpdpah; MfDk; mjhd; vdf;F cz;ikahd re;Njh\k;.. " ehd; gbf;ifiy mg;gbjhNd " nfhQ;rk; Mj;jpug;gl;lhd; gputpd; "
" XNf $y;lTd; gputpd; ,g;g ehd; vd;d nrhy;ypl;Nld; Vd; Nfhgg;gLNw fkhd;ah nghWik Xnf th I];fPhpk; rhg;gplyhk; mtNs thq;fp te;jhs;.
" vdf;F Ntz;lhk; ftp.. "
" Vd; "
" vdf;F Kl; ,y;y…"
" XNf ehDk; rhg;gpliy.. "
" Vd; "
" cdf;F %l; tuDk; mjhd;… "
" rphpj;J tpl;lhd; thq;fp rhg;gpl;lhd;.
" ehisf;F ekf;F vf;]hk; hpry;l; ,y;y g;utpd; ehisf;F ehd; cdf;F ];tPl; jUNtd; ehd; gh]; gz;zpdhy; " eP gh]; nrQ;rh vdf;F fpuhz;l; l;hPl; juDk; xNf ]PA fpsk;gpdh; ,UtUk;
" kWehs;
gputpd; ifapy; ];tPl;il nfhLj;jhs; ftpjh.
" fq;fpuh[;Ny\d; ftp…"
" Njq;f;A g;utpd; cd;Ndhl l;hpl;… "
" gjpy; $whky; ifapypUe;j Ngg;giuNa ghh;j;J nfhz;bUe;jhd;… "
mij thq;fp ghh;j;jhs;
fy;Yhp vd;W jiyg;gpl;L.
Ntiyapy;yh
jpz;lhl;lj;Jf;F
czthd glljhhp
gl;rzq;fis
jahh; nra;Ak;
rkayiwfs;..
vOjpapUe;jhd;.
"gputpd; vj;jid NghapLr;R Nfl;lhs;.
"xd;D jhd; " gjpy; nrhd;dhd;.
" N]h cdf;F tho;f;if ntWj;JLr;R mg;gbj;jhNd gputpd; tho;f;ifia ehkjhd; vjph; nfhs;sDk; eP jpwik ,Ue;Jk; Nt];l; gz;Nw ,e;j ftpij ,g;g Ntz;Lkhdhy; cd; kdRf;F MWjy; juyhk;. eP gbf;fDk; gputpd; fkhd; A Nfd; L ,l; " nrhd;dhs;.
Mts; Ngrpaij fhjpy; thq;fhky; nrd;W nfhz;NlapUe;jhd;.

    mLj;J te;j ehl;fspy; ftpjh mtid ghh;f;ftpy;iy
mtid jtph;j;Nj te;jhs;.
md;W " gputpd; cd;fpl;l NgrDk; "vd;whs;.
flw;fiuapy; ,UtUk; xUth; Kfj;ij xUth; ghh;j;Jf;nfhz;bUf;f nky;y Ngrpdhs; ftpjh
" gputpd; vq;f tPly vdf;F khg;gps;is ghh;j;jpUf;fhq;f
khg;gps;is lhf;luh ,Uf;fhh;.
" eP vd;d ftp nrhd;Nd.. " Nfl;lhd;
"rhpd;Dl;Nld;
" mg;g ek;k fhjy;… "
"ah cd;Ndhl ftpijia kl;Lk; gbr;Rl;L vd;dhy fhyk; js;s KbahJ ve;j nghz;DNk jd;Ndhl GU\d; Gj;jprhypah ,Uf;fDk;jhd; tpUk;Gth rhhp gputpd; vd;whs;.

epidTfs; jpUk;gpd
"Vd; cq;f lhf;lh; fztUf;Nf tUkhd; gj;jiyah cq;fis Ntiyf;F mDg;Gwhh; fpz;lyhf Nfl;lhd;.
" vd;d nrhd;Nd ve;j nghz;Zk; Gj;jprhyp GU\idj;jhd; tpUk;Gth..,y;y ,g;g ehd; ,q;f vk;.b fhuzk; vd;Ndhl jpwik ..
mtd; Ngr Ngr mts; tpRk;gpdhs;.
" Ngrpl;bah gputpd; ,y;y ,d;Dk; VjhtJ ghf;fjp ,Uf;fh xd;D njhpAkh vdf;F ,d;Dk; fy;ahzNk Mfiy.. "
" mg;gbd;dh…"
" na]; gputpd; md;dpf;F eP cd;Ndhl jpwiknay;yhk; Nt];l; gz;zpf;fpl;L ,Ue;Nj VNjh GJik mg;gbd;D ftpij vOjpf;fpl;L jj;Jtk; Ngrpfpl;L eP cd;Ndhl tho;f;ifia tPzbf;ff;$llhJ cdf;Fk; Kd;Df;F tuDk;D xU Ntfk; tuDk;jhd; mg;gb ele;Jfpl;Nld; gl; ,d;idf;Fk; Vd; vd;idf;FNk vd; kdrpy; vd;Ndhl gputPd;f;F jhd; ,lKd;L.. "
"ftp cdf;F ,t;tsT nghpa kdrh ftp g;sp]; cd;Ndhl ,jaj;jpy; ,lk; jUtpah…"
" g;sp]; ftp vd;id vj;Jf;fNfl;lhd;.
Vd;Ndhl ,jaj;ij vg;gNth cdf;F nfhLj;jpl;Nld; " $wpdhs;.


1 comment:

நிரூபன் said...

Hi Bro, I can't read you'r today's short story's. Today's post got some kind of HTML Problem. could you please correct it for us?