நிறைய பேசுவோம்

Saturday, February 19, 2011

என் இதயத்திலும்தான்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
அவள் ...
வாசலில் மட்டும் 
புள்ளிகளை ..
வைக்கவில்லை ..
என் இதயத்திலும்தான்

No comments: