நிறைய பேசுவோம்

Saturday, February 19, 2011

நட்சதிரங்கள்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
அன்பே ..
வானம் பார்த்து .
ஏன் ...
சிரித்தாய்
பார் ...
வரிசையாய் நட்சதிரங்கள் 


No comments: