நிறைய பேசுவோம்

Tuesday, February 22, 2011

நினைவுகள்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்


பூக்கள் மட்டும் ...
மலர்வதில்லை ...
நினைவுகளும்தான்...
என்னவொன்று பூக்கள்
வாடி விடுகின்றன
ஆனால்...
நினைவுகள் என்றுமே
வாடுவதில்லை

No comments: