நிறைய பேசுவோம்

Tuesday, February 22, 2011

சங்கீதம்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்

அன்பே ..
மெல்ல மெல்ல 
நடந்து வாயேன் ..
உன் கால்கள் ..
இசைக்கும் சங்கீதத்தை ..
என் காதுகளும் ...
கேட்கட்டும் ..


No comments: