நிறைய பேசுவோம்

Thursday, February 24, 2011

விசிறி...

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்

அவள் ...
விசிறியது இமைகளைத்தான்  ..
ஆனால் ...
வியர்த்தது ...
என் விழிகளுக்கல்லவா..! 


No comments: