நிறைய பேசுவோம்

Saturday, April 23, 2011

சிறுகதை : காதலிக்கலாமா - பிரபாஷ்கரன்

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்

Kindly Install Baamini font and read


 fhjypf;fyhkh.?
-- gpugh\;.fud;

mts; fha;j;hp thrypy; Nfhykpl;Lf;nfhz;bUf;Fk; Ntisapy; vjph; tPl;L thrypy; ,Ue;J mtd; mtisNa ghh;j;J nfhz;bUe;jhd;.
Mdhy; fha;j;hpNah mtid yl;rpak; nra;atpy;iy.
fha;j;hp fhNy[;fF Gwg;gl;lts;.
mk;kh Ngha;l;L tNud;. Fuy; nfhLj;jts.; thrYf;F te;jhs;.
mg;NghJk; mtd; mtis g];];lhz;l; tiu njhlh;e;jhd;.
mtd; mNrhf; fha;j;hpapd; vjph; tPl;by; FbapUg;gtd; fha;j;hpia ghh;j;j Kjy; mts; kPJ fhjy; . ,Jtiu xUjiy fhjy;jhd;.
fha;j;hpNah fhjYf;F mg;ahw;gl;lts; je;ijapd; fl;Lg;ghl;by; tsh;gts;. fhNy[; tpl;lhy; tPL vd;W xU rpd;d tl;lj;jpw;Fs;Ns ,Ug;gts;.
mNrhf; md;W NfhapYf;F NghFk;NghJk; njhlh;e;jhd;.
"Nr . vd;d ngz; ,ts; VnwLj;Jk; ghh;f;fhky; ek; fhjiy vg;gb mtsplk; njhptpg;gJ Ngrhky;; Nehpilahf nrhy;yp tplyhkh Ntz;lhk;  Kfj;jpy; moj;jhw; Nghy; gjpy; nrhy;yp tpl;lhy; Ngrhky; nyl;lh; vKjp nfhLj;J tpl;lhy; fnuf;l; mJjhd; rhpahd to vOj Mjk;gpj;jhd;..
fha;j;hp tPl;by; cl;fhh;e;J fijg;Gj;jfk; gbj;Jf; nfhz;bUe;jhs;.
mg;NghJ mq;Nf te;j mtspd; je;ij mts; vd;d gbf;fpws; vd;W Gj;jfj;ij thq;fp ghh;j;j mth; fj;j Muk;gpj;jhh;.
    " Vz;b ghl Gj;jfk; gbf;fpw tarpy fij Gj;jfk;kh gbf;fpNw fz;l Gj;jfj;ijak; gBr;R nfl;L NghwJ mJy fhjy; fj;jphpf;fha;d;D vOJthq;f fj;jpf; nfhz;Nl Nghdhh;..
    jhd; vd;d jg;G nra;Njhk; Ghpahky; epd;whs;. fha;j;hp
    kWehs; fhiyapy; thry; njspj;J nfhz;bUe;jhs; fha;j;hp mg;NghJ mts; mUNf te;j mNrhf; me;j nyl;liu mtsplk; je;J tpl;L jpUk;gp ghh;f;fhky; nrd;W tpl;lhd;..
    gphpj;Jg; ghh;j;jhs;
    mg;NghJ xU if me;j nyl;liu thq;fpaJ.
    jpUk;gp ghh;f;f mtspd; je;ij epd;W nfhz;bUe;jhh;
    nyl;liu gbj;jhh;.
    "Vz;b gbf;fpw tarpy; cdf;F fhjyh Nfl;FJ fhjyhkpy;y fhjy; "
ngy;l;il cUtpdhh;.
     Ngr re;jh;g;gk; juhky; mtis rukhhpahf mbf;f Muk;gpj;jhh; if XAk; tiu mbj;J Kbj;jth; me;j nyl;liu mts; Nky; tPrpnawpe;J tpl;L nrd;W tpl;lhh;.
    ehd; vd;d jg;G nra;Njhk; Ghpahky; mOJ nfhz;bUe;jts; me;j nyl;liu vOj;J gbf;f Muk;gpj;jhs;
    md;Ng fha;j;hp ehd; cd;id fhjypf;fpNwd; cd; md;Gf;fhf
 jpdk; jpdk; Vq;Fk;--- ------mNrhf;     

2 comments:

நிரூபன் said...

கதை படிப்பதற்காக ஆவலுடன் வந்தேன், தமிழ் font வரவில்லை.

cheena (சீனா) said...

அன்பின் பிரபாஷ்கரன்

தமிழ் எழுத்துரு பிரச்னை இருக்கிறது - சரிபார்க்கவும் - படிக்க இயலவில்லை

நல்வாழ்த்துகள் - நட்புடன் சீனா