நிறைய பேசுவோம்

Thursday, February 23, 2017

இசை ..

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்


இசை ..
கேட்டு கொண்டுதான்.
இருக்கிறேன்.
நீ.
புன்னகைக்கும் போதெல்லாம்

No comments: