நிறைய பேசுவோம்

Thursday, February 23, 2017

புதுமுக நடிகை தேவை

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்

புதுமுக நடிகை தேவை என்ற விளம்பரம் பார்த்து புல் மேக்கப்புடன் சென்றாள் அவள்.. எல்லா மேக்கப்பையும் கலைத்து அவளை தேர்வு செய்தனர் பேயாக நடிப்பதற்கு ..”

No comments: