நிறைய பேசுவோம்

Friday, March 14, 2014

பொய் ...

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்


பொய் ...
நான் உன்னிடம்
சொல்லும் போதும்
நீ என்னிடம்
சொல்லும் போதும்
அது..
உண்மையாதான்
தெரிந்தது..
இதுவும் கூட..
உண்மைதான்...

No comments: