நிறைய பேசுவோம்

Wednesday, March 19, 2014

அரியர்ஸ் ...

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
நீ..
சிரித்த. போதெல்லாம்
தவறாமல்
கிடைத்த து
அரியர்ஸ் ...

1 comment:

Krishna moorthy said...

ஒரு
சிலிர்ப்பின்
உச்சியில்
சிதறிய
வார்த்தைகள்
என் காதல்