நிறைய பேசுவோம்

Sunday, March 9, 2014

முத்தங்கள் ... உதிரவில்லை

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
அன்று ..
நீ தந்த
முத்தங்கள்
இன்று ம் உதிரவில்லை..
நீ மட்டும் ...

...............

No comments: