நிறைய பேசுவோம்

Wednesday, March 12, 2014

உறங்காத நினைவுகளுடனே..

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்

 
உறங்காத உன்
நினைவுகளுடனே..
நான்..
உறங்கி போகிறேன் ..

No comments: