நிறைய பேசுவோம்

Sunday, December 29, 2013

நினைவுகளில் நீ.

இதை நீங்கள் வது நபராக வாசிக்கிறீர்கள்
நினைவுகளில் நீ..
இருக்கும் வரை.
தோற்பதில்லை..
காதல்...